Privacyverklaring Vuurens & Lagerweij Advocaten

‘Advocaat voor burgers’ is een initiatief van Vuurens en Lagerweij advocaten; waarbij de volgende privacyverklaring van toepassing is.  


Algemeen 
Vuurens & Lagerweij Advocaten behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die Vuurens & Lagerweij Advocaten verzamelt worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten van onze juridische dienstverlening; het beheren van de relaties die uit deze dienstverlening voortvloeien; het onderhouden van contacten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar Vuurens & Lagerweij Advocaten aan is gebonden.

Verwerking gegevens
Vuurens & Lagerweij Advocaten verwerkt gegevens zoals uw naam, de naam van de organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De verwerking van deze gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Vuurens & Lagerweij Advocaten gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld; ook gegevens die via de website aan ons worden verstrekt. 


Gebruik gegevens
Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt om aan uw verzoek of opdracht te kunnen voldoen. De gegevens zijn nodig om uw identiteit vast te stellen; met u te kunnen communiceren; uw verzoek of opdracht op een zorgvuldige wijze te kunnen behandelen en om bijvoorbeeld misbruik door derden van uw gegevens te voorkomen.


Grondslag 
Vuurens & Lagerweij Advocaten verwerkt uw gegevens op basis van de hieronder vermelde wettelijke grondslagen (AVG) :
– Toestemming; u verleent ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken door dit aan ons te melden. 
– Bij de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent. Dat geldt bijvoorbeeld bij de verlening van onze juridische diensten. 
– Wij dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
– Om een gerechtvaardigd belang te behartigen; te denken valt dan aan het verbeteren van onze website.


Verstrekken van gegevens aan derden
Vuurens & Lagerweij Advocaten stelt uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet ter beschikking aan derden. Bij de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van derden die voor ons diensten verlenen bijvoorbeeld voor het beheren van ons digitale dossier. Met deze partijen is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten waarbij de veiligheid van uw (persoons) gegevens is gewaarborgd. Het kan zijn dat Vuurens & Lagerweij Advocaten op grond van een wettelijke verplichting verplicht is uw gegevens aan een derde te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van opsporing van strafbare feiten. Wat wij in ieder geval niet zullen doen is uw gegevens verstrekken aan derden voor marketing doeleinden.


Andere websites 
Op de website van Vuurens & Lagerweij Advocaten (Advocaat voor burgers) staan verschillende verwijzingen naar andere organisaties/ instellingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, noch voor de privacybescherming op die websites, dan wel zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijke voor de diensten die op die websites worden aangeboden. 

Gebruik van cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 


Beveiliging 
Vuurens & Lagerweij Advocaten heeft er voor gezorgd dat uw gegevens zijn beschermd tegen inzage door onbevoegden. Dat hebben wij gedaan door beveiligingsmaatregelen van onze systemen, waarbij inzage, beheer of gebruik van gegevens door onbevoegden niet mogelijk is. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.


Bewaartermijn 
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Uitgangspunt is dat Vuurens & Lagerweij Advocaten verplicht is zich te houden aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. Uw dossiers zullen om die reden na sluiting van het dossier minimaal 10 jaar lang bewaard blijven (digitaal gearchiveerd). In voorkomende gevallen kan een langere bewaartermijn noodzakelijk zijn. Na het verstrijken van de termijn kan Vuurens & Lagerweij Advocaten overgaan tot vernietiging van het dossier. 

Uw rechten 
Wat zijn uw rechten op grond van de AVG?
– U hebt recht op informatie; waarom verwerken wij uw gegevens en met welk doel
– U hebt recht op inzage; 
– U hebt recht op inzage en een afschrift van de gegevens die zijn verwerkt met inachtneming van de privacy van een ander;
– U hebt het recht om gegevens aan te vullen of te corrigeren; u hebt het recht om verwijdering van uw gegevens te verzoeken, tenzij wij verplicht zijn om die gegevens op grond van wettelijke verplichtingen te bewaren; dan wel dat het bewaren van de gegevens voor een ander van aanmerkelijk belang is;
– u hebt het recht van verzet; u hebt het recht om zich in voorkomende gevallen te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. 
Verzoeken kunt u richten aan: Vuurens & Lagerweij Advocaten Postbus 3108 2601 DC Delft 11 Wijziging Privacyverklaring Vuurens & Lagerweij Advocaten behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen; de verklaring is online beschikbaar voor inzage